Regulamin Programu rabatowego dla osób uczących się i kadry naukowo-dydaktycznej

 1. Organizatorem promocji „Program rabatowy dla osób uczących się i kadry naukowo-dydaktycznej” jest firma Alstor A. Zwierzynski i Wspólnicy Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-244, przy ulicy Weneckiej12, NIP: 527-016-13-13, Regon: 011817936 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000974998.
 2. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów objętych niniejszym regulaminem.
 3. W ramach niniejszej promocji, osoby z sektora edukacji wskazane w pkt. 5 niniejszego regulaminu mogą̨ uzyskać zniżkę edukacyjną w formie 10% rabatu na zakup monitorów wymienionych w punkcie 4. niniejszego Regulaminu.
 4. Ceny rabatowe dotyczą poniżej wskazanych monitorów EIZO
  • ColorEdge CS2400R,
  • ColorEdge CS2400S,
  • ColorEdge CS2731,
  • ColorEdge CS2740,
  • ColorEdge CG2700S,
  • ColorEdge CG2700X,
  • ColorEdge CG319X
 5. Osobami uprawnionymi do zakupów z sektora edukacji są:
  • pracownicy instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce,
  • studenci uczelni i uczniowie szkół — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół po ukończeniu 18 lat, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce,
  • rodzice studentów uczelni i uczniów szkół podstawowych, średnich, policealnych i wyższych — do zakupu są̨ uprawnieni rodzice dokonujący zakupu dla swojego dziecka, które jest studentem uczelni lub uczniem szkoły podstawowej, średniej, policealnej bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.
 6. Warunkiem skorzystania z promocji objętej niniejszym regulaminem jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zakupu na zasadach określonych w regulaminie (przedstawione dane nie będę utrwalane):
  • dla uczniów szkół podstawowych, średnich, policealnych – aktualna legitymacja uczniowska*
  • dla studentów – aktualna legitymacja studencka* lub zaświadczenie o studiowaniu (np. z dziekanatu)
  • dla nauczycieli lub pracowników szkół – legitymacja nauczycielska* lub zaświadczenie z miejsca pracy
  • dla wykładowców i pracowników uczelni – zaświadczenie z miejsca pracy.
  • dla rodziców uczniów niepełnoletnich – aktualna legitymacja uczniowska dziecka*

*Dokument może mieć zasłonięte zdjęcie

Jeśli nie będzie możliwe spełnienie któregokolwiek z warunków, należy zgłosić się do organizatora programu, celem ustalenia indywidualnego postępowania. Adres e-mail do zgłoszeń: eizo@eizo.pl

 1. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden monitor w danym roku kalendarzowym.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na dane osoby upoważnionej do zniżki.
 3. Zakupu produktów można dokonać w następujących sklepach.
  • cortland.pl;
  • creativetools.pl;
  • cyfrowe.pl;
  • digital24.pl;
  • e-oko.pl;
  • fotoforma.pl;
  • fotoplus.pl;
  • graficzne.pl;
  • itmedia.pl;
  • ispot.pl;
  • notopstryk.pl;
  • stacjegraficzne.pl;
  • wideformat.pl;
  • wzorniki.eu

10. Zniżka edukacyjna nie łączy się z innymi rabatami oraz promocyjnymi.
11. Administratorem danych osobowych klientów, uprawnionych do zniżki edukacyjnej jest Alstor A. Zwierzynski i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 03- 244, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, Regon: 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000974998
12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o. określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
13. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Damiana Dziubę, z którym można skontaktować się za pośrednictwem maila rodo@alstor.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
14. Wszelkich informacji na temat Programu rabatowego dla osób uczących się i kadry naukowo-dydaktycznej uzyskać można u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora eizo@eizo.pl
15. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, Warszawa, ul. Wenecka 12
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
17. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji